ผลสอบประมวลความรู้

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563

- ครั้งที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2563

- ครั้งที่ 1

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2562

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2562

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2561

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

- นโยบายสาธารณะ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ฉบับที่ 1