เทีอบรายวิชาภาษาอังกฤษ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2561

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7 (ปริญญาโท)

- ฉบับที่ 6 ปริญญาโท

- ฉบับที่ 4 (ปริญญาเอก)

- ฉบับที่ 5 (ปริญญาโท)

- ฉบับที่ 1 (ปริญญาเอก)

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 1)

- ฉบับที่ 20

- ฉบับที่ 19

- ฉบับที่ 18

- ฉบับที่ 17

- ฉบับที่ 16

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับ 1 (เพิ่มเติม)

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 5)

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 4)

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่่ 4

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1/1

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 9)

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2