เทีอบรายวิชาภาษาอังกฤษ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2563

- ฉบับที่ 20

- นิสิตต่างชาติ

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

- ฉบับที่ 24

- ฉบับที่ 28

- ฉบับที่ 27

- ฉบับที่ 26

- ฉบับที่ 25

- ฉบับที่ 23

- ฉบับที่ 22

- ฉบับที่ 21

- ฉบับที่ 20

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2562

- ฉบับที่ 32

- ฉบับที่ 31

- ฉบับที่ 32

- ฉบับที่ 31

- ปริญญาเอก ครั้งที่ 18

- ปริญญาโท ครั้งที่ 18

- ฉบับที่ 18

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2562

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2561

- ฉบับที่ 42

- ฉบับที่ 41

- ฉบับที่ 40

- ฉบับที่ 39

- ฉบับที่ 38

- ฉบับที่ 37

- ฉบับที่ 36

- ฉบับที่ 35

- ฉบับที่ 34

- ฉบับที่ 33

- ฉบับที่ 32

- ฉบับที่ 31

- ฉบับที่ 30

- ฉบับที่ 29

- ฉบับที่ 28

- ฉบับที่ 27

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 26

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 1)

- ฉบับที่ 25

- ฉบับที่ 24

- ฉบับที่ 23

- ฉบับที่ 22

- ฉบับที่ 21

- ฉบับที่ 20

- ฉบับที่ 19

- ฉบับที่ 18

- ฉบับที่ 17

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7 (ปริญญาโท)

- ฉบับที่ 6 ปริญญาโท

- ฉบับที่ 4 (ปริญญาเอก)

- ฉบับที่ 5 (ปริญญาโท)

- ฉบับที่ 1 (ปริญญาเอก)

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 1)

- ฉบับที่ 20

- ฉบับที่ 19

- ฉบับที่ 18

- ฉบับที่ 17

- ฉบับที่ 16

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับ 1 (เพิ่มเติม)

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 5)

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 4)

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่่ 4

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1/1

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 9)

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2