เทีอบรายวิชาภาษาอังกฤษ

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 30 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 29 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 28 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 27 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 26 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 24 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 20 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 19 มิถุนายน 2563 )

- ฉบับที่ 24

- ฉบับที่ 28

- ฉบับที่ 27

- ฉบับที่ 26

- ฉบับที่ 25

- ฉบับที่ 23

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 18 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 17 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 16 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 14 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 12 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 11 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 9 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 8 มิถุนายน 2563 )

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (วันที่ 7 มิถุนายน 2563 )

- ฉบับที่ 22

- ฉบับที่ 21

- ฉบับที่ 20

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2562

- ปริญญาเอก ครั้งที่ 18

- ปริญญาโท ครั้งที่ 18

- ฉบับที่ 18

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2562

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

- ผลสอบภาษาประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2561

- ฉบับที่ 42

- ฉบับที่ 41

- ฉบับที่ 40

- ฉบับที่ 39

- ฉบับที่ 38

- ฉบับที่ 37

- ฉบับที่ 36

- ฉบับที่ 35

- ฉบับที่ 34

- ฉบับที่ 33

- ฉบับที่ 32

- ฉบับที่ 31

- ฉบับที่ 30

- ฉบับที่ 29

- ฉบับที่ 28

- ฉบับที่ 27

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 26

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 1)

- ฉบับที่ 25

- ฉบับที่ 24

- ฉบับที่ 23

- ฉบับที่ 22

- ฉบับที่ 21

- ฉบับที่ 20

- ฉบับที่ 19

- ฉบับที่ 18

- ฉบับที่ 17

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ผลสอบวัดวความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

- ฉบับที่ 7 (ปริญญาโท)

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

- ฉบับที่ 6 ปริญญาโท

- ฉบับที่ 4 (ปริญญาเอก)

- ฉบับที่ 5 (ปริญญาโท)

- กลุ่มสอบคัดเลือก เทอมปลาย ปีการศึกษา 2561

- ฉบับที่ 1 (ปริญญาเอก)

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 1)

- ฉบับที่ 20

- ฉบับที่ 19

- ฉบับที่ 18

- ฉบับที่ 17

- ฉบับที่ 16

- ฉบับที่ 15

- ฉบับที่ 14

- ผลสอบภาษาประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ฉบับที่ 13

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ฉบับที่ 10

- ผลการสอบภาษา (พร้อมการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ) จัดสอบเพิ่มเติม 2

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบล

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุดร

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับ 1 (เพิ่มเติม)

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 1

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ) กลุ่มจัดสอบเพิ่ม

- ผลการสอบสอบเทียบภาษาพร้อมกลุ่มคัดเลือก ภาค 1/2561 (กลุ่มนิสิตต่างชาติ)

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ)

- ผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

- นโยบายสาธารณะ

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ/2560

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (กรณีพิเศษ)

- ฉบับที่ 12

- ฉบับที่ 11

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ)

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง (ฉบับที่ 5)

- ฉบับที่ 10

- ประกาศผลสอบเทียบภาษา กลุ่มนิสิตเดิม ขอสมัครสอบพร้อมการคัดเลือก 1/2561 รอบแรก

- ฉบับที่ 9

- ผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 4)

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

- ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ผลสอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบแรก)

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

- ฉบับที่ 8

- กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเทอมต้ม 2560 (รอบสอง)

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่่ 4

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1/1

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560

- กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย/2560

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 9)

- ฉบับที่ 1

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี

- ระดับปริญญาโท มหาสารคาม นอกเวลาราชการ

- ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ในเวลาราชการ

- ระดับปริญญาเอก มหาสารคาม

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ ) คณะเภสัชศาสตร์