ผลการสอบภาษาอังกฤษ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

- ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560

- กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย/2560

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี

- ระดับปริญญาโท มหาสารคาม นอกเวลาราชการ

- ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ในเวลาราชการ

- ระดับปริญญาเอก มหาสารคาม

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ ) คณะเภสัชศาสตร์

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเทอมต้ม 2560 (รอบสอง)

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

- ผลสอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบแรก)