ผลการสอบภาษาอังกฤษ

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2562

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2562

- ผลสอบภาษาประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2561

- ผลสอบวัดวความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

- กลุ่มสอบคัดเลือก เทอมปลาย ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561

- ผลสอบภาษาประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลการสอบภาษา (พร้อมการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ) จัดสอบเพิ่มเติม 2

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุบล

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุดร

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา รอบสอง) ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ) กลุ่มจัดสอบเพิ่ม

- ผลการสอบสอบเทียบภาษาพร้อมกลุ่มคัดเลือก ภาค 1/2561 (กลุ่มนิสิตต่างชาติ)

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ)

- ผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ/2560

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (กรณีพิเศษ)

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มนิสิตต่างชาติ)

- ประกาศผลสอบเทียบภาษา กลุ่มนิสิตเดิม ขอสมัครสอบพร้อมการคัดเลือก 1/2561 รอบแรก

- ผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

- ผลสอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบสอง)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบสอง)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- หน่วยห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (รอบแรก)

- มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ในเวลาราชการ (รอบแรก)

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเทอมต้ม 2560 (รอบสอง)

- ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560

- กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย/2560

- ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา

- ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี

- ระดับปริญญาโท มหาสารคาม นอกเวลาราชการ

- ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ในเวลาราชการ

- ระดับปริญญาเอก มหาสารคาม

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

- ผลการสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ ) คณะเภสัชศาสตร์