เทีอบรายวิชาภาษาอังกฤษ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

- ฉบับที่ 10

- ฉบับที่ 9

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 4)

- กลุ่มเทียบอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 9)

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

- การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่่ 4

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1/1

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

- ฉบับที่ 9

- ฉบับที่ 8

- ฉบับที่ 7

- ฉบับที่ 6

- ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 4

- ฉบับที่ 3

- ฉบับที่ 2

- ฉบับที่ 1