ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
Assoc. Prof. Krit Chaimoon, Ph.D.

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.Civil and Environmental Engineering
อีเมล์ :   k.chaimoon@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1649

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
Assoc. Prof. Chonlatee Photong, Ph.D.

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D (Electrical and Electronic Engineering)
อีเมล์ :  chonlatee.p@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1651

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู
Asst. Prof. Wanida Caichompoo, Ph.D.

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.
อีเมล์ :  wanida.c@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1652

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
Asst. Prof. Thatchai Chittranun, Ed.D.

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ed.D.(Higher Education)
อีเมล์ :  thatchai.c@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1650

 

นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน
Mrs. Phikunsin  Ngamsungnern  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ   
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
อีเมล์ :Phikulsin.u@msu.ac.th      
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1653