ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
Asst. Prof. Dr. Krit Chaimoon

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.Civil and Environmental Engineering
อีเมล์ :   k.chaimoon@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2026

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
Asst. Prof. Chonlatee Photong, Ph.D.

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D (Electrical and Electronic Engineering)
อีเมล์ :  chonlatee.p@msu.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร
Assoc. Prof. Dr. Sumattana Glangkarn

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Nursing Studies)
อีเมล์ :  sumattana.g@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2026

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
Asst. Prof. Dr. Thatchai Chittranun

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ed.D.(Higher Education)
อีเมล์ :  thatchai.c@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2026

 

นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน
Mrs. Phikunsin  Ngamsungnern  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ   
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
อีเมล์ :Phikulsin.u@msu.ac.th      
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014