Contact Us

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012, 2013, 2014, 2015