เครือข่าย COP_GRAD_MSU

    • ความเป็นมา

      แนวความคิด : บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษากำกับ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบริหารการจัดการหลักสูตรของคณะ และหลักสูตรสาขาวิชาร่วมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เครือข่ายการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (CoP_GRAD_MSU) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2553 จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23 หน่วยงาน โดยมีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานประสานงาน เป็นเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติสายสนับสนุนในการร่วมทำงาน ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในทางสร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามพันธกิจของหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับคณะ วัตถุประสงค์ : เครือข่าย CoP_GRAD_MSU เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
    • ขั้นตอนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

    • cop