ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ

แนวปฏฺิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดวความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

เกณฑ์การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

Guidance for English Proficiency Test Procedure for Postgraduate Students Year 2020

Criteria for English Proficiency Test for Postgraduate Students Year 2020

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ หลักสูตรสาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยใช้รายได้ พ.ศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546