บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพฯ และ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยในวงรอบที่ผ่าน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ 3.ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน 3 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ มีการดำเนินงานระดับดีมาก 4.78 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2 งานเชิงกลยุทธ์ และองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ร่วม) และองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับดี 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1 งานประจำ)

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 53