บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่อนิสิต นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ที่จะต้องติดต่อประสานงานระหว่างการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 700 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : | อ่าน : 90