บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 6

วันที่ 3 เมษายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 6 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ นายลทิศ พันธ์ศิริ นายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 6 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง ผลการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายนายเชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่นายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 6 และมีผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 6 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายขจร อินธิแสน อุปนายกสโมสร คนที่ 1 นายพงศกร ถาบัว อุปนายกสโมสร คนที่ 2 Ms. Menglan Luo อุปนายกสโมสร คนที่ 3 นางสาวพรรณราย บรรเทากุล เหรัญญิก นายณัฐพล นาสถิต เลขานุการ คนที่ 1 นายธนารักษ์ โพธิ์สิงห์ เลขานุการ คนที่ 2 นายภัทราวุธ โพพันทะราช ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ นางสาวพัชชิราภรณ์ ฮาดดา กรรมการ นายสุวัฒน์ จันทเขต การกรรมการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นายวัชรพงษ์ ทาระแพน ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ นายณัฎฐกิตติ์ บุญญาวิวัฒน์ กรรมการ นางสาวสุดารัตน์ สอนบัว ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นายธนกฤต วิเศษศรี ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ นายอนิวัฒน์ ขอกลาง กรรมการ โดยในลำดับต่อไปบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเสนออธิการบดีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 6 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการบริหารโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โครงการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 46