ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยรับรางวัลคนดีศรีสารคาม ประจำปี 2563

วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (สกสค.) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการคนดีศรีสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลคนดีศรีสารคาม ประเภทบุคลากรดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน เสียสละและอดทนรวมทั้งได้พัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักต่อสาธารณชน ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 409 รางวัล จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 25