บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และนายพชรพล อยู่เกิด กรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์ และจรรยาบรรณการวิจัย การป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม/ วิทยานิพนธ์ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกระบวนการขอความยินยอม การเขียนเอกสารชี้แจงอาสาสมัครแบบแสดงความยินยอมอาสาสมัคร และกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อยการพิจารณาโครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน จัดขึ้น ณ ห้อง SC3-302 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ปิยนุช วีระณรงค์ | อ่าน : 36