บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัย และนวัตกรรม และบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยการพบปะในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัยบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวารสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ยังมีผู้แทนจากกองคลังและพัสดุ และสำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพบปะบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 16