บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ OPEN (Bejing National Center Open & Distance Education) ประเทศจีน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open & Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานที่ประชุม และนายกั๋วเสียง จ้าว ผู้อำนวยการศูนย์บริการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ตัวแทนเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การประชุมในครั้งนี้ได้หารือการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนิสิตต่างชาติ จำนวน 5 คณะ 14 หลักสูตร โดยได้มีการหารือประเด็นขั้นตอนการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการเรียนการ สอน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ และจำนวนรับเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การประชุมหารือในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 2020年10月27日 玛哈沙拉堪大学研究生院与OPEN (Beijing National Center for Open & Distance Education) 召开有关招博士生的会议。 会议在理学院中央科学实验楼SC3-202举行。 参加会议有Preecha Prathep教授(会议主席)、赵国翔院长(代表东盟汉语考试服务中心(泰国)),还有玛哈沙拉堪大学的领导以及各个学院的院长来参加这次会议。这次的会议目标是为5个学院,14个专业招博士生。 在会议之中讨论了招生的方式。培养的方式,学费及每学期的入学人数 。

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 41