บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีปักกิ่งแห่งเซินเจิ้น (BITS) จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ต่างชาติภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีปักกิ่งแห่งเซินเจิ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีปักกิ่งแห่งเซินเจิ้น (BITS) โดย Mr. จ้าว รองคณบดีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีปักกิ่งแห่งเซินเจิ้น การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตต่างชาติภายใต้บันทึกข้อตกลงได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับนิสิตต่างชาติเพื่อให้นิสิตต่างชาติได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 28