บัณฑิตวิทยาลัยจัดบรรยายการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดบรรยายการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนา บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาโดยการแนะนำทุนระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คุณเกศรา เอกอุดมพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม จำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัมมนา SC3-302 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 37