บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนจาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูงภายใต้โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ. 2563 สวทช. ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000,000 บาท โดยสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 16 คน ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณที่สนับสนุน จำนวน 9,600,000 บาท และค่าบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการ จำนวน 400,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการทุนระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขึ้นเพื่อวางระบบในการบริหารจัดการทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 21 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมเรือนบัวรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 22