บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในการร่วมดำเนินการตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในการร่วมดำเนินการตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) สอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เราจึงได้จัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง (Total Innovation Management Enterprise) ด้วยการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้มีนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 คน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัทเข้าร่วมโครงการได้แก่ บริษัท สิงห์เบเวอร์เรช จำกัด (จ.นครปฐม) บริษัทแคลคอม อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (สมุทรสาคร) บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด (จ.ขอนแก่น) บริษัทคอมแพ็ค อินเตอร์เนชันเนล (1994) จำกัด (จ.เพชรบุรี) และ บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (จ.ขอนแก่น) งบประมาณโครงการ 10 ล้านบาท ดำเนินการระหว่างปี 2563- 2565

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในก | อ่าน : 28