บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย (Visit Audit) จากสำนักตรวจสอบภายใน

วันที่ 15 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในตรวจเยี่ยมหน่วยงานในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1. เพื่อตรวจสอบภายในเบื้องต้น และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน 2. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยผลการติดตามตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 4