บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (นิสิตต่างชาติ)

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ด้วย การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตต่างชาติได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับนิสิตต่างชาติเพื่อให้นิสิตต่างชาติได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามการ โดยการบรรยายจากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตต่างชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งมีนิสิตบางส่วนยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 21