บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเขียนรายงานโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเขียนรายงานโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งข้อเสนอทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำงบประมาณ 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรม ระดับปริญญาโท จำนวน 4 โครงการ และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจากการได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพสู่สังคมไทย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา และสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ การเพิ่มศักยภาพการเขียนรายงานโครงการเพื่อเสนอสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิทยากรโดย คุณอุไร เชื้อเย็น ที่ปรึกษาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนทุนโครงการทุนวิจัย จากรุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิตผู้ได้รับทุนจาก วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 49