บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center 玛哈沙拉堪大学研究生院与BeijingSilk Road Xinyu Cultural Exchange Center举行了学术合作会议

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานที่ประชุม และนายฉิน อี้ เซิน อดีตอุปฑูตวัมนธรรมสถานทูตจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทน Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธ์ลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ และผู้บริหารคณะที่จะร่วมกันดำเนินการจัดหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีประเด็นในการพิจารณาการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 2020年10月19日,研究生院召开会议,讨论研究生教育管理准则。根据玛哈沙拉堪大学与BeijingSilk Road Xinyu Cultural Exchange Center会议内容做了学术合作备录。会议中Preecha Prathepa教授担任会议主席,中国驻泰国大使馆前副代表 秦裕深先生代表Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center参加会议。 参与仪式的有公共关系和国际事务总裁助理Peera phanLooktao博士兼副教授,国际处和外交事务总裁助理,以及外事处成员和各个学院的领导。包括音乐学院、艺术学院、教育学院和旅游与酒店管理学院的人员讨论并参与硕士生与博士生课程计划的制定。会议的主题是招生以及进行安排硕士生与博士生的课程。会议的地点在理学院中央科学楼SC3-202会议室2楼。 翻译人员:陈文芳

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 47