บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง(TIME)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Total Innovation Management Enterprise (TIME) ระดับปริญญาโท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 16 คน และได้เข้าทำวิจัยในบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งในการนี้บริษัทไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตร RDI QS ขึ้น โดยมี นายชาญชัย ทรัพย์มั่นคงทวี ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และ ดร.บรรพต หอบันลือกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าร่วมติดตามประเมินโครงการและหารือแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาโครงการที่ตอบสนองความต้องการและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (demand driven) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสร้างแพลตฟอร์มการทำงานอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน การสร้างและการนำไปใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 9