บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกษียณอายุราชการจำนวน 19 ท่าน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร สังกัดภาควิชาหลักสูตรและกาสอน คณะศึกษาศาสตร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆสิต แพงสร้อย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุน เทียมทินกฤต สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 10. อาจารย์วิทยา อรรถโยโค สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11. นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 12. นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 13. นางทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัย ชำนาญการสังกัด สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 14. นางพัชรา ขวัญเมือง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 15. นายกระสิน อนุอัน สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 16. นายมานิต ศรีโทโคตร สังกัดสำนักวิทยบริการ 17. นายวิเชียร ทันพรม สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง 18. นายเกษตร แก้วกัลยา สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง 19. นายสำราญ โคตรสมบัติ สังกัดกองอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 11