บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระยะที่ 4

วันที่ 28-29 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระยะที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองประเมินตามแนวทาง EdPEx นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า โดยการบูรณาการการทำงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จึงได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมย่อยแบบบูรณาการ ดังนี้ ระยะที่ 1 อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process) และระบบงาน (Work Systems) เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (หมวด 6 หมวด 7 ผลลัพธ์)” ระยะที่ 2 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 3 อบรมปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx และกิจกรรมวิพากษ์ SAR ตามแนวทาง EdPEx” ระยะที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองประเมินตามแนวทาง EdPEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของบัณฑิตวิทยาลัย 2) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ และได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 3) เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะการเขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง และ 4) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และรองรับการประเมิน EdPEx200 หรือ TQA ได้ในปีถัดไป โดยโครงการในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 11 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมนาดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 16