บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 3 หลักสูตร Biomedical Research

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 3 อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตร biomedical Research โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และนายชลทิศ พันธุ์ศิริ นายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัย การป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม/ วิทยานิพนธ์ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ราตรี สว่างจิตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณอนัญพร พรหมเมตตา นักวิชาการศึกษา สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ หลักในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและประเภทของงานวิจัย กระบวนการขอความยินยอมและอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางและกรณีศึกษาประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัยในคน โครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 158 คน จัดขึ้น ณ ห้อง SC3-305 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา | อ่าน : 28