บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และศิริรัตน์ พึ่งสันเทียะ อุปนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา คนที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัย การป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม/ วิทยานิพนธ์ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกระบวนการขอความยินยอม การเขียนเอกสารชี้แจงอาสาสมัครแบบแสดงความยินยอมอาสาสมัคร และกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อยการพิจารณาโครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 197 คน จัดขึ้น ณ ห้อง SC3-305 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 29