บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม KM ให้ความรู้การจัดโครงการอบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม KM ให้ความรู้การจัดโครงการอบรมออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 เน้นประหยัดและคุ้มค่า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกหน่วยงานจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (แบบออนไลน์) ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายวัฒนชัย สร้อยดั้น นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 10