บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดสอบในครั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 และเป็นการรองรับต่อการตรวจสอบคุณสมบัติการมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดให้มีการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 โดยมียอดผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบจำนวน 240 คน โดยจัดสอบ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 6