บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อให้หน่วยงานมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะห่างไกล COVID-19 3. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดนำ้ และบริหารจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 19 คน จัดขึ้น ณ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏฺบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 9