บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุน วช. ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งข้อเสนอทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 โครงการ โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 426,600 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 584,500 บาท ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานที่ประชุม โดยมีประเด็นชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญาทุน การเบิกจ่าย และการรายงานกิจกรรมโครงการฯ โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 154