บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ และหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการเชิญคณะ/หลักสูตรที่มีการรับนิสิตต่างชาติและกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีคณะ/หลักสูตรเข้าร่วม ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : | อ่าน : 35