โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

บัณฑิตวิทยาลัยโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระยะที่ 3 อบรมปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx และวิพากษ์ SAR ตามแนวทาง EdPEx” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้และได้เชิญวิทยากร อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ และได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดขึ้นในวันที่ 17,20,22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 17