บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตต่างชาติ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตต่างชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ได้มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากโดยเฉพาะนิสิตจากสาธารณรัฐประชาชนนจีน ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 19