บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการ GS_SERVICE_MSU

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการ GS_SERVICE_MSU รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานที่ประชุม สืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่าย CoP_GRAD_MSU ได้จัดกิจกรรม Learn & Share CoP_GRAD_MSU ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การให้บริการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือนิสิต/นิสิตต่างชาติร่วมกันระหว่างคณะและหน่วยงาน” ได้ร่วมกำหนดรูปแบบการให้บริการ GS_SERVICE_MSU ณ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 20 หน่วยงาน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดบริการให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการติดต่อราชการระหว่างนิสิตกับคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อลดระยะเวลาหรือลดระยะทางในการเดินทางติดต่อประสานงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัทธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการให้บริการ คือ นิสิตมีความพึงพอใจในการบริการให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการติดต่อราชการอยู่ในระดับมากที่สุด

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 36