บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีต เดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานบุญฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่ผะเหวดสันดรกัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ความสำคัญของประเพณีบุญผะเหวดจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ของชาวอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และนอกจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอนและออกโรงทานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 554