หลักสูตร (CURRICULUM)

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะแพทยศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วิทยลัยดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  • หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะแพทย์ศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วิทยลัยดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ระดับปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะแพทย์ศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วิทยลัยดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  • หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  • หลักสูตรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะแพทยศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ระดับปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะการบัญชีและการจัดการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ระดับปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและพัฒนาการศึกษา ,

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาไทศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

Curriculum for Doctor of Philosophy

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการตลาด

สถาบันวิจัยวลัยรุกเวชและบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ระดับปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาไทย

สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

วิทยาลัยดุริยางค์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสื่อนฤมิต

สาขาวิชาการจัดการแหล่งการเรียนรู้

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการมหาบัณฑิต

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับย่อ)

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับย่อ)

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับเต็ม)

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2556