Home

ระบบแนะนำการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

               :  เป็นระบบแนะนำเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย แบบสื่อออนไลน์ พัฒนาขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ารับชม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติการเผยแพร่บทความวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 
            ทั้งนี้ หากนิสิตหรือผู้สนใจรับชมคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินสำหรับผู้ใช้ระบบ ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน  จะถือเป็นความลับและจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น  ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลต่อท่านแต่อย่างใด  แต่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบเท่านั้น