ระบบแนะนำการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วัตถุประสงค์

               :  เพื่อเป็นสื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในลักษณะสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ออนไลน์ให้กับอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่บัณฑิต และผู้ที่สนใจรับชม ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) ได้ตลอดเวลา สามารถลดปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) ได้

ประเด็นแนะนำการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) ประกอบด้วย

      ทั้งนี้ หากนิสิตหรือผู้สนใจรับชมคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้ระบบ ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน  จะถือเป็นความลับและจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น  ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลต่อท่านแต่อย่างใด  แต่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบเท่านั้น