ประเภทแบบฟอร์ม


No. เอกสาร
ทบ.มมส/โท-เอก 03 คำร้องขอลาพักการเรียน/Request Form for Taking a Leave
ทบ.มมส/โท-เอก 14 คำร้องขอลงทะเบียน Thesis/Request Form for Registration for Thesis/IS
แบบฟอร์มใหม่ (ระยะเวลาทดสอบระบบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562)  
ทบ.มมส/โท-เอก 08 คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา/Request Form to Change Field of Study
ทบ.มมส/โท-เอก 09 คำร้องเปลี่ยนแผนการเรียน/Request Form to Change Study Program
ทบ.มมส/โท-เอก 12 คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ /Request Form for Return to Work Manage  
ทบ.มมส/โท-เอก 13 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ (กรณีพิเศษ)/Student Status Retention Form (Special case) (ใช้สำหรับกรณีสอบจบวิทยานิพนธ์แล้วอยู่ระหว่างแก้ไขเล่ม/รอผลงานตีพิมพ์)  
ทบ.มมส/โท-เอก 15 คำร้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา / Request Form for Fee Payment Manage  
ทบ.มมส/โท-เอก 16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม / Request Form to Register for Sitting In  
ทบ.มมส/โท-เอก 18 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit/ Request Form for Registration as an Audit  
ทบ.มมส/โท-เอก 20 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน /Request form for Group Study Changes  
ทบ.มมส/โท-เอก 22 คำร้องของดเรียนรายวิชา / Request Form for Subject/s Cancellation  
บันทึกข้อความ ขออนุมัติถอนการลงทะเบียนเรียนเพื่อลาพักการเรียน  
บันทึกข้อความ ขออนุมัติถอนการลาพักการเรียนเพื่อลงทะเบียน  
บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ (ไม่ผ่านคณะ)  
บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ (ผ่านคณะ)  
บันทึกข้อความ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (การชำระเงิน/หลักฐาน/รายงานตัวช้า) /Memorandum (payment/document/late registration) >>ไทย |ENG  
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ >>นิสิต | อาจารย์  
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ >>นิสิต | อาจารย์  
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ >>นิสิต | อาจารย์