CategotyAbout                เป็นระบบรวบรวมแหล่งเรียนรู้การใช้งาน เทคนิค วิธีการ ของโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา ดังนี้
(1) โปรแกรม iThesis เป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การทำบทนิพนธ์ บทบาทหลัก เป็นส่วนของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) โปรแกรม Turnitin เป็นระบบที่ช่วยในการตรวจสอบการคัดลอกผล หรือวรรณกรรมต่าง ๆ
(3) เทคนิคการสืบค้นวารสารและการส่งเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ โดยได้มีการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลสื่อ คือ VDO คู่มือการใช้/เอกสารประกอบ โมชั่นกราฟิก ในการแนะนำขั้นตอนและส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งสามารถเลือกชมได้ตามความสนใจ
                สำหรับนิสิตหากต้องการใบเกียรติบัตร ต้องมีการเข้าชมตามหัวข้อที่กำหนดและทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ หากมีคะแนนทดสอบหลังเรียนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 จะสามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากหน้าระบบได้


            สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเว็บ E – learning บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คลิกที่นี่