MENU ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Home/���������������������������

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015