MENU ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Home/

 BEST ADMIN TEMPLATE
ประเภทเอกสารคำร้อง
คำร้องการลงทะเบียน Thesis/IS ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อนนำเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บันทึกการลงทะเบียนรายวิชา ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ประธานหลักสูตรฯ ผ่านคณะฯ ที่สังกัด ก่อนนำเสนอคณบดีบัณวิทยาลัย
คำร้องการลาพักการเรียน (กรณีปกติ) ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
คำร้องการลาพักการเรียน (กรณีพ้นสภาพ) ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
บันทึกข้อความทั่วไป ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรฯ ผ่านคณะฯ ที่สังกัดก่อนนำเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารประกอบการยื่น TS1-TS5/IS1-IS5 และคำร้องเกี่ยวกับการทำบทนิพนธ์
ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาในการมารับเอกสารคืน

แบบฟอร์ม

เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาในการมารับเอกสารคืน

TS1/ IS1 : แบบอนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 1. ร่างคำสั่งแต่งตั้ง TS1/IS1
 2. เค้าโครงย่อ
 3. ใบรายงานการจองอาจารย์ที่ปรึกษา

เงื่อนไข :   1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ/พิเศษในปีการศึกษานั้นก่อน จึงจะสามารถเสนอแต่งตั้ง TS1/IS1 ได้
2. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ต่างคณะ แต่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้แนบแบบฟอร์ม GR5 
3.  กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยให้แนบแบบตอบรับหรือหนังสือยินยอมจากต้นสังกัด

 1. ตรวจสอบคำสั่ง คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา และเอกสาร GR5/หนังสือยินยอมจากต้นสังกัด
 2. เสนอคณบดีลงนาม
 3. ออกเลขคำสั่ง
 4. ลงระบบ MIS
 5. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร
ภายใน 7 วันทำการ

 

เช่น นิสิตยื่นเอกสารครบ สมบูรณ์ วันจันทร์ สัปดาห์
ที่ 1 จะได้เอกสารคืนภายในวันพุธ สัปดาห์ที่ 2

TS2/IS2 : แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงฯ

ร่างคำสั่งแต่งตั้ง TS2/IS2 เค้าโครงฯ 1 เล่ม ใบรายงานผลการเรียน 1 ฉบับ ใบเสร็จลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ฉบับ
 1. ใบรายงานการจองกรรมการสอบเค้าโครงฯวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 1. ตรวจสอบคำสั่ง คุณสมบัติประธานและกรรมการสอบเค้าโครงฯ ภาระงานประธานและกรรมการสอบเค้าโครงฯ
 2. เสนอคณบดีลงนาม
 3. ออกเลขคำสั่ง
 4. ลงระบบ MIS
 5. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

 

TS3/IS3 : แบบส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงฉบับแก้ไข

 1. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
 2. ใบประเมินเกรด 3 ฉบับ
 3. สำเนาคำสั่ง TS2/IS2

เงื่อนไข :  ยื่นภายใน 45 วันหลังสอบเค้าโครงฯ

 1. ตรวจสอบใบประเมินเกรด
 2. ตรวจสอบการยื่น TS2/IS2 วัน เวลาการสอบ และ
 3. กรณีที่เกิน 45 วัน ได้รับการอนุมัติขยายเวลาส่งฉบับแก้ไขหรือไม่
 4. เสนอคณบดีลงนาม
 5. ลงระบบ MIS
 6. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

 

ภายใน 4 วันทำการ

เช่น นิสิตยื่นเอกสารครบ สมบูรณ์ วันจันทร์ สัปดาห์
ที่ 1 จะได้เอกสารคืนภายในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1

TS3_ขยาย/IS3_ขยาย : ขอขยายเวลาส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงฉบับแก้ไข

 1. บันทึกข้อความชี้แจงการขออนุมัติขยายเวลาส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงฉบับแก้ไข 1 ฉบับ
 2. แผนการดำเนินการแก้ไขเค้าโครงฯ/วิทยานิพนธ์หลังการสอบ (กรณีที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามประกาศฯ)
 1. ตรวจสอบวัน เวลา สอบ และวันครบกำหนดส่งเค้าโครงฯฉบับแก้ไข
 2. กรณีที่เคยได้รับการอนุมัติขยายส่งฯ ตรวจสอบวันสุดท้ายการได้รับอนุมัติ
 3. เสนอคณบดีลงนาม
 4. ลงระบบ MIS
 5. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

 

**หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน

 

แบบฟอร์ม

เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการมารับเอกสารคืน

TS4/IS4 : แบบขออนุมัติสอบ

 1. ร่างคำสั่งแต่งตั้ง TS4/IS4
 2. ใบเสร็จลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ
 3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมสอบ 1 ฉบับ
 4. ใบรายงานผลการเรียน 1 ฉบับ
 5. วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 5 บท 1 เล่ม
 6. ใบรายงานตรวจสอบผลงานทางวิชาการ Turnitin
 7. ใบรายงานการจองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

 1. ตรวจสอบคำสั่ง คุณสมบัติประธานและกรรมการสอบเค้าโครงฯ ภาระงานประธานและกรรมการสอบเค้าโครงฯ
 2. เสนอคณบดีลงนาม
 3. ออกเลขคำสั่ง
 4. ลงระบบ MIS
 5. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

ภายใน 7 วันทำการ

 

เช่น นิสิตยื่นเอกสารครบ สมบูรณ์ วันจันทร์ สัปดาห์
ที่ 1 จะได้เอกสารคืนภายในวันพุธ สัปดาห์ที่ 2

TS5/IS5 : แบบส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข

 1. วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข
 2. ใบประเมินเกรด 3 ฉบับ
 3. สำเนาคำสั่ง TS4/IS4
 4. ใบรายงานตรวจสอบผลงานทางวิชาการ Turnitin

เงื่อนไข :  ยื่นภายใน 30 วันหลังสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข

 1. ตรวจสอบใบประเมินเกรด
 2. ตรวจสอบการยื่น TS4/IS4 วัน เวลาการสอบ และ
 3. กรณีที่เกิน 30 วัน ได้รับการอนุมัติขยายเวลาส่งฉบับแก้ไขหรือไม่
 4. เสนอคณบดีลงนาม
 5. ลงระบบ MIS
 6. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

 

TS5_ขยาย/IS5_ขยาย : ขอขยายเวลาส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข

 1. บันทึกข้อความชี้แจงการขออนุมัติขยายเวลาส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 1 ฉบับ
 2. แผนการดำเนินการแก้ไขเค้าโครงฯ/วิทยานิพนธ์หลังการสอบ (กรณีที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามประกาศฯ)
 1. ตรวจสอบวัน เวลา สอบ และวันครบกำหนดส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข
 2. กรณีที่เคยได้รับการอนุมัติขยายส่งฯ ตรวจสอบวันสุดท้ายการได้รับอนุมัติ
 3. เสนอคณบดีลงนาม
 4. ลงระบบ MIS
 5. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

 

ภายใน 4 วันทำการ

เช่น นิสิตยื่นเอกสารครบ สมบูรณ์ วันจันทร์ สัปดาห์
ที่ 1 จะได้เอกสารคืนภายในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1

แบบรายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ 

 1. ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
 2. ใบประเมินเกรด TS
 1. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 2. เสนอคณบดีลงนาม
 3. ลงระบบ MIS
 4. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

 

แบบขออนุมัติการโอนวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 1. ใบรายงานผลการเรียน (รหัสเดิม)

 

 1. ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่เคยลง และขออนุมัติการโอน
 2. ตรวจสอบขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 3. เสนอคณบดีลงนาม
 4. ลงระบบ MIS
 5. ขึ้นชั้นคืนเอกสาร

 

คำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับบทนิพนธ์

 

**หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน