รายชื่อผู้สมัครรายชื่อผู้สมัคร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     ศึกษาศาสตร์
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 0 คน
     เทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาศาสตร์
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 0 คน
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 0 คน
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 0 คน
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 0 คน
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     แพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 0 คน
        นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     เภสัชศาสตร์
        เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 0 คน
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ผู้สมัคร 0 คน
     การบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสมัยใหม่ ผู้สมัคร 0 คน
        นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 0 คน
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
        รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     สัตวแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ผู้สมัคร 0 คน

   ระดับปริญญาโท
     ศึกษาศาสตร์
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาศาสตร์
        คณิตศาสตรศึกษา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 0 คน
        พลังงาน ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตรศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาการสารสนเทศ
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 0 คน
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     เทคโนโลยี
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 0 คน
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     เภสัชศาสตร์
        สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ทัศนศิลป์ ผู้สมัคร 0 คน
        ศิลปะการแสดง ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
        การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     แพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน ผู้สมัคร 0 คน
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
        การเมืองการปกครอง ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        นโยบายสาธารณะ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ผู้สมัคร 0 คน
        ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสมัยใหม่ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 0 คน
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 0 คน
     สัตวแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ผู้สมัคร 0 คน


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 31 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 70 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 101 คน