รายชื่อผู้สมัครรายชื่อผู้สมัคร  ปีการศึกษา 2 /2565 รอบที่ 1

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 0 คน
     ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาศาสตร์
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        บรรพชีวินวิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 0 คน
        นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     เทคโนโลยี
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 0 คน
        นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 0 คน
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 0 คน
     วิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     เภสัชศาสตร์
        เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ผู้สมัคร 0 คน
     แพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     สัตวแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ผู้สมัคร 0 คน
     ดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 0 คน

   ระดับปริญญาโท
     ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
        ทัศนศิลป์ ผู้สมัคร 0 คน
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        ศิลปะการแสดง ผู้สมัคร 0 คน
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 0 คน
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 0 คน
     ศึกษาศาสตร์
        การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 0 คน
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาศาสตร์
        วิทยาศาสตรศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 0 คน
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
         วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        พลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
     เทคโนโลยี
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ ผู้สมัคร 0 คน
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
        การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ ผู้สมัคร 0 คน
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 0 คน
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 0 คน
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 0 คน
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     วิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     พยาบาลศาสตร์
        การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผู้สมัคร 0 คน
        การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้สมัคร 0 คน
        การผดุงครรภ์ ผู้สมัคร 0 คน
     เภสัชศาสตร์
        สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เภสัชกรรมปฐมภูมิ ผู้สมัคร 0 คน
        เภสัชกรรมคลินิก ผู้สมัคร 0 คน
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ผู้สมัคร 0 คน
     แพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เวชศาสตร์ชุมชน ผู้สมัคร 0 คน
     สัตวแพทยศาสตร์
        นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ผู้สมัคร 0 คน
     ดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 0 คน


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 1 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 1 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 2 คน

แสดงแบบกราฟ