รายชื่อผู้สมัครรายชื่อผู้สมัคร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     ศึกษาศาสตร์
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาศาสตร์
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 0 คน
        เคมี ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 0 คน
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 0 คน
        นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
     เภสัชศาสตร์
        เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาการสารสนเทศ
         วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 9 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     เทคโนโลยี
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     แพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     การบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการสมัยใหม่ ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ

   ระดับปริญญาโท
     ศึกษาศาสตร์
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาศาสตร์
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 0 คน
        พลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตรศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     เภสัชศาสตร์
        สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
        การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     เทคโนโลยี
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 0 คน
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การบัญชีและการจัดการ
        บัญชีมหาบัณฑิต ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการมหาบัณฑิต ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     พยาบาลศาสตร์
        การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผู้สมัคร 19 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผู้สมัคร 52 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การผดุงครรภ์ ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 50 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 177 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 227 คน