รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ปัจจุบัน 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ศูนย์บริการ/ระดับ/คณะ/สาขา

ศูนย์ มหาสารคาม

ระดับ ปริญญาเอก

 ศึกษาศาสตร์

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 เทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาศาสตร์

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สื่อนฤมิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 แพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 เภสัชศาสตร์

 -สาขา  เภสัชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 การบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  การจัดการสมัยใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

 -สาขา  รัฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สัตวแพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

ระดับ ปริญญาโท

 ศึกษาศาสตร์

 -สาขา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การศึกษาปฐมวัย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 วิทยาศาสตร์

 -สาขา  คณิตศาสตรศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  คณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  พลังงาน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  จุลชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตรศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 วิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  สื่อนฤมิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 เทคโนโลยี

 -สาขา  เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สัตวศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 เภสัชศาสตร์

 -สาขา  สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ทัศนศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ศิลปะการแสดง ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 -สาขา  การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 แพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 -สาขา  การเมืองการปกครอง ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  นโยบายสาธารณะ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 การบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการเชิงกลยุทธ์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการสมัยใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สัตวแพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 
 
 
ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 4 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 20 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 24 คน