รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ศูนย์บริการ/ระดับ/คณะ/สาขา

ศูนย์ มหาสารคาม

ระดับ ปริญญาเอก

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาศาสตร์

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  บรรพชีวินวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 เทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สื่อนฤมิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 เภสัชศาสตร์

 -สาขา  เภสัชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 แพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สัตวแพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 ดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

ระดับ ปริญญาโท

 ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  ทัศนศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ศิลปะการแสดง ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  การสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 ศึกษาศาสตร์

 -สาขา  การศึกษาปฐมวัย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตรศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  จุลชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  คณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  พลังงาน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 เทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สัตวศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 -สาขา  การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สื่อนฤมิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 พยาบาลศาสตร์

 -สาขา  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การผดุงครรภ์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 เภสัชศาสตร์

 -สาขา  สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เภสัชกรรมปฐมภูมิ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เภสัชกรรมคลินิก ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 แพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เวชศาสตร์ชุมชน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 สัตวแพทยศาสตร์

 -สาขา  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 ดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 
 
 
ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 0 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 0 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 0 คน