รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายภรประสิทธิ์ แก้วกันยา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
2 นายฐิติศักดิ์ บัวหอม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

กลุ่มงานบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 1638

 สำหรับเจ้าหน้าที่