รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวสุดาวรรณ จากผา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นางสาวปิยพร แก้วโคตร ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
3 นางสาวสุทธิดา โกสีย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาวครองขวัญ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นางสาวภัทรชนิดา ดีราษฎร์วิเศษ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012