รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวพัชรา โพธิ์จิตร นอกเวลาราชการ แผน ข no no
2 นายวรากร ประทุม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาวกมลชนก เชื้อวังคำ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
4 นายพิภพพล ศิริไปล์ นอกเวลาราชการ แผน ข yes yes
5 นางสาวลลิตา เสมอใจ นอกเวลาราชการ แผน ข no no
6 นางสาวจุฑามาศ ประทุมทอง ในเวลาราชการ แผน ข no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012