รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายศราวุธ วงษ์ปัตตะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นายศุภชัย คามะเชียงพิณ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาวภิญโญ บุญวิเศษ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาวมัณฑนา อุ่นรัมย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012